Ochrana osobních údajů

Preambule

Tyto zásady Ochrany osobních údajů popisují služby Jobeeto a to, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, jak a k čemu jsou využívány a také jakým způsobem jsou tyto osobní údaje zabezpečeny. Jedná se o informaci ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Aktuální znění Ochrany osobních údajů najdete vždy snadno na odkaze: www.jobeeto.cz/ochrana-udaju. Subjekty osobních údajů jsou studenti (absolventi) využívající služby Jobeeto (dále jen „uživatelé“) poskytované Fakulto podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze (dále také „poskytovatel“).

Článek I

Správce osobních údajů

 1. Společnými správci ve smyslu čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (eu) 679/2016 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalších navazujících českých právních předpisů (dále jen „Nařízení“) osobních údajů zpracovávaných v rámci Jobeeto jsou Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, IČO: 61384399  (dále jen „FPH VŠE“) a Virtubio s.r.o., Blanická 553/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 03525520 (dále jen „Virtubio“), jelikož vzhledem k vzájemné spolupráci stanovují účely a prostředky zpracování osobních údajů uživatelů Jobeeto společně, přičemž FPH VŠE stanovuje účely zpracování a Virtubio prostředky zpracování. Strany jsou jako společní správci zodpovědní za plnění povinností Nařízení v rozsahu dalších ujednání tohoto článku.

  

 1. Virtubio prohlašuje, že v rámci své odbornosti společnosti vyvíjející a spravující IT systémy zpracující osobní údaje fyzických osob je plně způsobilá k výkonu takové odborné péče při zpracování osobních údajů v rámci Jobeeto, aby byly osobní údaje v rámci Jobeeto zabezpečeny v rozsahu dle GDPR a dále z jeho strany splněny všechny povinnosti kladené tímto nařízením na správce osobních údajů.

 1. FPH VŠE a Virtubio se zavazují, že ve vztahu ke všem osobním údajům zpracovávaným v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem budou dodrženy všechny požadavky dle GDPR.

Článek II

Specifikace osobních údajů a účelu jejich zpracování

 1. Obsah zpracovávaných osobních údajů přímo závisí na výběru statusu, který provede uživatel v uživatelském profilu. Vybraný status signalizuje míru zájmu uživatele o služby Jobeeto a v návaznosti na to se liší množství osobních údajů, které od uživatele Jobeeto potřebuje. Odvíjí se od něj také to, jestli své osobní údaje poskytnete potenciálnímu zaměstnavateli (dále jen „partnerovi“) či nikoli. Podrobnější informace o tom, k čemu slouží jednotlivé statusy, jsou obsaženy v Podmínkách používání služby Jobeeto pro studenty.

 1. Ve Statusu „Nehledám příležitosti“ od uživatele Jobeeto potřebuje pouze email, jméno, příjmení, požadované oslovení a věk. Pasivně může zpracovávat také IP adresu uživatele a další technická metadata, jako je typ prohlížeče, nastavení časového pásma, operační systém aj. Své osobní údaje vidí pouze uživatel a profil slouží pouze pro jeho potřeby– může si zahrát simulační hru zaměřenou na diagnostiku svých kompetencí nebo vstoupit do simulovaného dialogu s chatbotem.

 1. Všechny další Statusy směřují k propojení s potenciálním zaměstnavatelem. Aby Jobeeto pomohl identifikovat „perfect match“, potřebuje znát další osobní údaje:
  1. ve statusu „Rozhlížím se“ po uživateli Jobeeto potřebuje vyplnit další osobní údaje, které slouží ke zpřesnění výsledku v oblasti zprostředkování pracovních příležitostí právě pro něj; jedná se zejména o dosažené vzdělání, obory studia, pracovní zkušenosti, jazykové a další dovednosti; k tomu přistupují i jeho preference v oblasti typu pracovního úvazku, typu příležitosti, požadované pracovní zařazení, specializace, odvětví, lokace, finanční ohodnocení, benefity, požadované příležitosti pro jeho kariérní růst aj.; je pouze na volbě uživatele, jaké osobní údaje poskytne; při neposkytnutí kompletního výčtu nemůže však Jobeeto zaručit relevanci nabízených pracovních příležitostí právě pro uživatele; profil uživatele není viditelný pro partnery, ale uživatel si může zobrazit jejich pracovní nabídky; na tyto nabídky může reagovat buď tlačítkem Zajímá mě – v této chvíli se partner dostane k jeho pseudonymizovanému profilu, to znamená, že uvidí pouze jméno, první písmeno příjmení, vyplněné doplňující údaje a reporty ze hry a dialogu; pokud bude uživatel na nabídku reagovat tlačítkem Přihlásit se, zobrazí partnerovi své osobní údaje popsané výše, včetně příjmení a emailové adresy; v tuto chvíli mu  poskytne své osobní údaje na základě svobodného souhlasu;
  2. status „Nechám se přesvědčit“ funguje stejně jako předchozí profil s tím rozdílem, že pseudonymizovaný profil je viditelný pro partnery a oni můžou dát uživateli vědět, že o něj mají zájem a chtěli by znát podrobnosti. Je na rozhodnutí uživatele, zda se na danou pozici Přihlásí a tím zviditelní své osobní údaje pro daného partnera či nikoli, a dá mu tak souhlas pro zpracování svých osobních údajů;
  3. ve statusu „Aktivně hledám“ poskytne uživatel na základě vlastního souhlasu osobní údaje pro ty partnery, s jejichž preferencemi se shoduje, aby jej mohli v případě zájmu neprodleně kontaktovat.

 1. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, se vztahují ke službám, které Jobeeto nabízí. Jedná se o služby v oblasti kariérního rozvoje, sebepoznání a zprostředkování pracovních příležitostí.

 1. Osobní údaje uživatelů nejsou předmětem automatického rozhodování včetně profilování ve smyslu článku 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Článek III

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 1. Správce osobních údajů má svého pověřence osobních údajů. Je možné se na něj obrátit v souvislosti s dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, dodatečných informací nebo s žádostí o výkon některého ze zaručených práv.

 1. Pověřence je možné kontaktovat emailem na adresu: gdpr@jobeeto.cz

Článek IV

Poskytování a doba zpracování osobních údajů

 1. Jobeeto osobní údaje uživatelů nepředává potenciálním zaměstnavatelům. Je pouze na volbě uživatele, kdy a za jakých podmínek své osobní údaje zveřejní či nikoli, za tuto aktivitu uživatele nepřebírá poskytovatel žádnou odpovědnost.

 1. Agregované údaje a pasivně shromážděné informace mohou sloužit pro vytvoření obecných statistických přehledů. Tyto přehledy jsou anonymizované a neobsahují osobní údaje ve smyslu nařízení GDPR.

 1. Poskytovatel v některých případech může smluvně zajistit jiné společnosti („poskytovatele služeb“), aby pro něj vykonávaly určité služby související s fungováním Jobeeto. Příklady zahrnují zákaznický servis, údržbu databází, ukládání dat, cloudové služby a hostingové služby. Pokud využívá Jobeeto poskytovatele služeb k vykonávání některé z těchto funkcí, poskytuje mu pouze informace, které potřebuje k plnění svých specifických povinností, které mohou zahrnovat, nicméně v naprosté většině situací nezahrnují, osobní údaje uživatelů. Poskytovatelé služeb jsou oprávněni používat tyto informace pouze tak, jak je to nezbytné pro poskytování jejich služeb pro Jobeeto, a tuto činnost vykonávají na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

 1. Osobní údaje uživatele jsou u Jobeeto uloženy po dobu trvání jeho registrace, která byla vytvořena v souladu s Podmínkami použití, se kterými se uživatel při registraci seznámil. Po ukončení této registrace z jakéhokoli důvodu uchovává Jobeeto tyto osobní údaje po dobu šesti (6) měsíců. Jakmile uplyne doba uložení osobních údajů uživatele anebo doba, po kterou je poskytovatel povinen je uchovávat podle právních předpisů, tak tyto osobní údaje anonymizuje nebo vymaže ze všech databází a systémů.

Článek V

Práva uživatelů

 1. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány transparentně, korektně, v souladu s nařízením GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Uživatel má právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování svých údajů, ke kterým uživatel udělil souhlas, je oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat změnou vybraného statusu ve svém uživatelském profilu.

 1. Právo na přístup ke svým údajům a další práva uplatní uživatel žádostí zaslanou elektronicky na gdpr@jobeeto.cz, stejně jako jakékoli další dotazy. Pokud se uživatel domnívá, že zpracování jeho údajů není v pořádku, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Fakulta podnikohospodářská

Vysoké školy ekonomické v Praze