Podmínky používání služby Jobeeto pro studenty

Preambule

Tyto podmínky používání služby (dále jen „podmínky“) popisují služby Jobeeto a pravidla, kterými se řídí vztah mezi poskytovatelem služeb (Fakulta podnikohospodářská VŠE) a studenty (absolventy) využívajícími služby (dále také „uživatel“). Upravují vzájemná práva a povinnosti. Aktuální znění těchto podmínek najdete vždy snadno na odkaze: www.jobeeto.cz/podminky-pouzivani-studenti.

Věříme, že budete se službami Jobeeto spokojeni.

Článek I

Základní ustanovení

 1. Jobeeto poskytuje služby spojené s kariérním rozvojem, sebepoznáním a pracovními příležitostmi. Skrze tyto služby uživatel může:
  1. absolvovat diagnostiku pracovních kompetencí a získat personalizovaný výstup z ní;
  2. absolvovat diagnostiku kulturních preferencí a získat personalizovaný výstup z ní;
  3. nastavit si osobní preference v oblasti toho, zda a jaké personalizované kariérní nabídky chcete zobrazit;
  4. získat doporučení vhodných příležitostí na základě a v rozsahu zadaných nastavení;
  5. zobrazit a získat přístup k obsahu v oblasti osobnostního a kariérního rozvoje;
  6. zobrazit a reagovat na pracovní nabídky, nabídky stáží, talentových akademií a souvisejících událostí.

 1. Jobeeto spolupracuje s potenciálními zaměstnavateli (dále jen „partneři“), kteří tyto služby využívají k:
  1. inzerci pracovních pozic, stáží, trainee programů, kariérních událostí, popř. dalšího obsahu, primárně zaměřeného na osobnostně-profesní rozvoj;
  2. reagování na zájem uživatele o inzerované pozice;
  3. zobrazení uživatelského profilu dle nastavení uživatele.

 1. Všechny služby Jobeeto jsou studentům/absolventům VŠE poskytovány bezplatně.

Článek II

Specifikace služeb

 1. Po vytvoření účtu je nutné vyplnit formulář se základními životopisnými údaji.

 1. Jobeeto nabízí simulační hru zaměřenou na diagnostiku pracovních kompetencí (dále jen „hra“). Hra se odehrává v simulovaném pracovním prostředí, ve kterém jsou plněny typizované úkoly, na jejichž základě je následně vytvořena diagnostika pracovních kompetencí.

 1. Vstupem do hry bere uživatel na vědomí, že má poskytovatel právo shromažďovat a uchovávat herní data uživatele, která se skládají z informací, dat a metadat shromážděných v reálném čase v průběhu hraní hry.

 1. Každou z her je možné hrát pouze jednou za dvanáctiměsíční (12) období. Jakmile uživatel zahájí nebo ukončí hru, herní data a vygenerovaný kompetenční profil nelze resetovat, vymazat nebo přepsat po dobu dvanácti (12) měsíců, a to s výjimkou ojedinělých případů, kdy došlo k prokazatelnému technickému selhání portálu Jobeeto nebo samotné hry. Toto rozhodnutí je na posouzení poskytovatele; ten může, ale není povinen umožnit opakované hraní hry.

 1. Po uplynutí dvanáctiměsíčního období má uživatel možnost hrát hru znovu nebo může pokračovat v používání svých herních dat a reportu z předchozí hry.

 1. Vstupem do hry uživatel prohlašujete, že:
  1. ke hře bude přistupovat vážně a bude jejímu hraní věnovat maximum pozornosti;
  2. před zahájením každé hry si pozorně přečte pokyny;
  3. pokud to nebude nutné, hru nepřeruší nebo záměrně neukončí před jejím dokončením;
  4. nebude se pokoušet hrát hru více než jednou za dvanáctiměsíční období, buď prostřednictvím svého původního účtu, nebo vytvořením dalšího účtu.

 1. Simulovaný dialog s chatbotem (dále jen „dialog)“je zaměřený na preference uživatele v oblasti firemní kultury. Po vytvoření účtu má uživatel možnost absolvovat simulovaný dialog s konverzačním rozhraním, jehož cílem je diagnostika jeho preferencí ve vnímání firemní kultury.

 1. Vstupem do dialogu bere uživatel na vědomí, že poskytovatel má právo shromažďovat a uchovávat data, která se skládají z informací, dat a metadat shromážděných v reálném čase v průběhu dialogu.

 1. Každý dialog může uživatel absolvovat jednou za šestiměsíční (6) období; jakmile uživatel zahájí nebo ukončí dialog, data a vygenerovaný profil firemní kultury nelze resetovat, vymazat nebo přepsat po dobu šesti (6) měsíců, a to s výjimkou ojedinělých případů, kdy došlo k prokazatelnému technickému selhání Jobeeto nebo samotného dialogu. Toto rozhodnutí je na posouzení poskytovatele, který může, ale není povinen umožnit opakování dialogu.

 1. Po uplynutí šestiměsíčního období má uživatel možnost absolvovat dialog znovu, nebo může pokračovat v používání svých dat z předchozího dialogu.

 1. Vstupem do dialogu uživatel prohlašuje, že:
  1. k dialogu bude přistupovat vážně a bude mu věnovat maximum pozornosti;
  2. před zahájením dialogu si pozorně přečte pokyny;
  3. pokud to nebude nutné, dialog nepřeruší nebo záměrně neukončí před jeho dokončením;
  4. nebude se pokoušet absolvovat dialog více než jednou za šestiměsíční období, buď prostřednictvím svého původního účtu, nebo vytvořením dalšího účtu.

 1. Po dokončení hry nebo dialogu Jobeeto zanalyzuje herní data uživatele a vygeneruje z nich unikátní report (dále jen “report”), který obsahuje hodnocení a popis kognitivních, sociálních a pracovně-osobnostních rysů (dále jen “kompetenční report”) nebo výsledků preferenčních voleb v kontextu dimenzí firemní kultury (dále jen “report preferované kultury”). Součástí každého reportu jsou pro uživatele připraveny interpretace a doporučení, jak konkrétní část výsledku nebo výsledek jako celek rozvíjet a dále s ním pracovat.

Článek III

Registrace

K využívání služeb Jobeeto musí uživatel zaregistrovat svoji školní emailovou adresu na adrese welcome.jobeeto.cz. Po jejím zadání a zatržení políčka potvrzujícího seznámení se s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů obdrží uživatel na zadanou emailovou adresu výzvu k dokončení registrace. Jejím dokončením dojde k vytvoření uživatelského účtu (dále jen „účet“).

 1. Vytvořením účtu bere uživatel na vědomí a prohlašuje, že:
  1. o sobě poskytne pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace;
  2. při zadávání údajů pro účet použije svoji skutečnou emailovou adresu;
  3. zvolí si silné a bezpečné heslo;
  4. přístupové údaje nesdělí žádné třetí straně;
  5. nepřevede ani neprodá svůj účet žádné třetí straně;
  6. nevytvoří si více než jeden účet.

 1. Při vytváření účtu může být uživatel vyzván k zadání nebo potvrzení určitých osobních a profesních údajů v uživatelském profilu (dále jen „profil“), jako je např. jméno, příjmení, úroveň vzdělání, akademický titul, škola a ročník ukončení studia, historie zaměstnání či demografické informace typu pohlaví a věk. To, které informace jsou požadovány vyplnit povinně závisí na statusu, který si uživatel ve svém profilu zvolí.

 1. Profil uživatele je kombinací informací poskytnutých při vytvoření účtu, kompetenčního reportu ze simulační hry, reportu preferované kultury z dialogu s chatbotem a zvolených preferencí. Profil je v základním nastavení anonymizovaný, neobsahuje kontaktní údaje a je u něj uvedeno pouze křestní jméno a první písmeno příjmení, které uvedl uživatel při založení účtu. Pokud se uživatel nerozhodne jinak, profil ani žádná jeho část není přístupný pro partnery.

 1. Po vytvoření účtu má uživatel v profilu možnost zvolit si svůj status, kterým dává najevo svůj zájem o pracovní příležitosti. Může zvolit z následujících možností:
  1. Nehledám příležitosti - nezobrazuje se nabídka pracovních příležitostí a stejně tak ani žádná data nejsou sdílena s partnery; ti nemohou zobrazit žádnou část profilu uživatele;
  2. Rozhlížím se - touto volbou indikuje uživatel svůj pasivní zájem o pracovní příležitosti; profil je i nadále anonymizovaný; zároveň se profil nemůže zobrazit v žádném hledání partnerů; Jobeeto bude doporučovat uživateli převážně rozvojový obsah, profily společností a kariérní eventy a talentové programy, které algoritmus Jobeeto vyhodnotí jako vhodné na základě informací v profilu uživatele, ten však může procházet a zobrazovat nabídky pracovních příležitostí a reagovat na ně;
  3. Nechám se přesvědčit - touto volbou indikuje uživatel svůj zájem o pracovní příležitosti; profil je i nadále anonymizovaný ale může se zobrazit v hledání partnerů, když algoritmus Jobeeto vyhodnotí profil jako odpovídající parametrům daného hledání; Jobeeto bude uživateli doporučovat více pracovních pozic, stáží a firemních profilů; v tomto statusu může partner požádat uživatele o jeho kontaktní údaje, ten může v takovém případě nabídku:
   1. odmítnout, kdy dojde k odstranění jeho profilu ze seznamu hledání partnera;
   2. přijmout, čímž začne sdílet svůj profil, plné jméno a kontaktní údaje s partnerem, který jej může následně oslovit s konkrétní nabídkou spolupráce;

 1. Aktivně hledám - touto volbou indikuje uživatel svůj aktivní zájem o pracovní příležitosti; profil již není anonymizovaný; v tomto případě se profil uživatele může zobrazit v hledání partnera, při kterém Jobeeto vyhodnotí jeho profil jako odpovídající parametrům hledání. Partner může uživatele přímo oslovit za použití kontaktních údajů, které uvedl uživatel při založení účtu.

 1. Pokud uživatel ve svém statusu vybere jednu z následujících možností – Aktivně hledám, Nechám se přesvědčit nebo Rozhlížím se, má možnost procházet seznam příležitostí (dále jen „seznam“). Seznam je personalizovaný na základě zvolených preferencí uživatele. Seznam může uživatel procházet a u každé nabízené příležitosti si může vybrat z následujících možností:
  1. může se k ní přihlásit kliknutím na možnost „Přihlásit se“; tím dojde k notifikaci partnera, který příležitost nabízí, a ten potom následně může zobrazit profil uživatele včetně kontaktních údajů;
  2. může pouze projevit zájem kliknutím na možnost „Zajímá mě“; partner obdrží notifikaci, může si zobrazit anonymizovaný profil a potvrdit svůj zájem o uživatele; následně má uživatel možnost se k dané příležitosti přihlásit, viz výše;
  3. může se z příležitosti odhlásit, čímž odebere danému partnerovi přístup ke svému profilu.
  4. může udělit „lajk“ kliknutím na ikonu palec nahoru, čímž indikuje zájem o podobné příležitosti a algoritmus Jobeeto jich bude nabízet více;
  5. může příležitost ze seznamu odstranit kliknutím na „Více nezobrazovat“, čímž naopak indikuje, že chce dostávat méně takových příležitostí.

 1. Po vytvoření účtu má uživatel možnost zvolit si preference pro to, jaké příležitosti chce vyhledávat, tzn. pracovní pozice, stáže, talentové akademie, události nebo obsah zaměřený na rozvoj v profesně-osobnostní rovině; dále může specifikovat rozsah, typ, zaměření, oblasti a role.

 1. Při vytvoření registrace uživatel berete na vědomí a prohlašuje, že:
  1. nebude jednat protiprávním nebo neprofesionálním způsobem;
  2. nevytvoří účet s použitím falešné identity nebo identity jiné osoby;
  3. nebude záměrně zkreslovat jakékoli své osobní nebo profesionální informace při zadávání svých informací o uživateli a preferencí hledání;
  4. nebude poskytovat jakékoliv nepravdivé nebo nepřesné odpovědi na otázky týkající se osobních informací;
  5. nevytvoří více účtů;
  6. nepoužije ani se nepokusí použít účet jiné osoby;
  7. nepokusí se hrát hru více než jednou za období 12 měsíců;
  8. nepokusí se smazat nebo resetovat údaje o hraní hry nebo herní data po dobu 12 měsíců od posledního hraní;
  9. nebude používat, zveřejňovat nebo distribuovat jakákoli data získaná v rozporu s touto dohodou;
  10. nebude porušovat duševní vlastnictví nebo jiná práva poskytovatele, mimo jiné včetně:
   1. kopírování nebo distribuce softwaru nebo technologie související s webem Jobeeto; a
   2. použití slova Jobeeto nebo jeho loga v jakémkoli obchodním jménu, e-mailu nebo adrese URL;
  11. nebude upravovat, přizpůsobovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat nebo jinak se pokoušet odvodit zdrojový kód pro Stránku nebo jakoukoli související technologii a software;
  12. nebude prodávat, sponzorovat nebo jinak zpeněžovat přístup na Jobeeto a/nebo jeho služby;
  13. nebude prodávat, obchodovat, přeprodávat, převádět nebo jinak využívat k jakémukoli neoprávněnému komerčnímu účelu jakýkoliv účet;
  14. nebude k přístupu na Jobeeto používat roboty nebo jiné automatizované metody;
  15. nebude sledovat dostupnost, výkonnost nebo funkčnost stránek pro jakýkoli konkurenční účel;
  16. nebude se účastnit “framingu“, “mirroringu“ nebo jinak simulovat vzhled nebo funkci webu Jobeeto;
  17. nebude překrývat nebo jinak upravovat web Jobeeto nebo jeho vzhled;
  18. nebude odstraňovat žádná autorská práva, ochranné známky nebo jiná upozornění na vlastnická práva obsažená na Jobeeto;
  19. nebude používat funkce nebo služby Jobeeto pro jakýkoli jiný účel, než je původní zamýšlený účel;
  20. nebude se pokoušet potlačit jakýkoli bezpečnostní prvek Jobeeto nebo jeho služby;
  21. nebude se účastnit jakékoli činnosti, která narušuje fungování Jobeeto (nebo serverů a sítě, které jsou k tomuto webu připojeny);
  22. nebude distribuovat na Jobeeto viry, červy, defekty, trojské koně, poškozené soubory, falešné zprávy nebo jakýkoli jiný škodlivý kód nebo položky ničivé nebo klamavé povahy;
  23. nebude používat jakýkoli automatizovaný systém nebo software, ať už je provozován třetí stranou nebo jinak, k extrahování dat z Jobeeto (jako je scraping nebo crawling);
  24. nebude nepřiměřeně zasahovat do provozu nebo klást nepřiměřené zatížení na web Jobeeto; a
  25. nebude se pokoušet obcházet omezení Jobeeto nebo pozastavení její funkčnosti.
  26. Služba Jobeeto není primárně určena k použití osobám mladším 15 let („minimální věk“).

 1. Vytvořením registrace dále uživatel bere na vědomí, že:
  1. za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoliv informací o partnerovi, tedy potenciálním zaměstnavateli, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný partner; za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli uživatelských informací o uživateli, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný uživatel; poskytovatel neprovádí jakoukoli kontrolu správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti jakýchkoli uživatelských informací, a to ani v případě, že s nimi dále pracuje (např. užije logo a/nebo jiné identifikující znaky partnera pro účely jejich dalšího zpracování, propagace a/nebo poskytování objednaných služeb);
  2. poskytovatel neodpovídá za obsah, správnost, kvalitu, aktuálnost, bezpečnost, legálnost, pravdivost, přesnost a/nebo úplnost jakýchkoli údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů umístěných na webových stránkách Jobeeto a neposkytuje jakoukoli záruku při jakémkoli jejich používání, využívání, zpracování a/nebo spoléhání se na takové údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku poskytovatel výslovně převzal; poskytovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou používáním, využíváním, zpracováním a/nebo spoléháním se na jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy umístěné na webových stránkách Jobeeto, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal;
  3. poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou zveřejněním jakékoli uživatelské informace na webových stránkách Jobeeto;
  4. ačkoli si poskytovatel vyhrazuje dle těchto podmínek právo odstranit jakoukoli uživatelskou informaci, jejíž zveřejnění jakkoli odporuje těmto podmínkám, nepřebírá žádný závazek, že tak učiní a v největším možném rozsahu povoleným zákonem se zříká jakékoliv odpovědnosti za neprovedení takového opatření;
  5. poskytovatel není jakkoli součástí vlastního procesu oslovování partnera jako poskytovatele zaměstnání a/nebo poskytovatele stáže, proto negarantuje uživateli zejména, nikoli však výlučně, nalezení vhodné pracovní příležitosti a/nebo stáže a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru a/nebo stáže; rovněž uživateli negarantuje schopnost partnerů: (i) nabízet jakékoli pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) skutečně nabízet zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže;
  6. poskytovatel není jakkoli součástí vlastního procesu oslovování uživatele jako potencionálního zaměstnance a/nebo stážisty; proto negarantuje partnerovi nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a/nebo stáže a ani jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru a/nebo na stáži; dále negarantuje partnerům: (i) schopnost uživatele splnit podmínky partnerem zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) obdržení jakékoliv odpovědi ze strany uživatele na zveřejněnou pracovní pozici a/nebo stáž;
  7. poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou a/nebo nepřímou škodu, která může uživateli, partnerovi a/nebo třetím osobám vzniknout užíváním webových stránek Jobeeto, a to včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat; dále neodpovídáme za to, že webové stránky Jobeeto a/nebo servery, na kterých jsou webové stránky Jobeeto umístěny, jsou bez počítačových virů a/nebo jakýchkoli jiných škodlivých mechanismů, a to v plném rozsahu v jakém to umožňuje české právo; jestliže jakékoli využívání webových stránek Jobeeto a/nebo jejich obsahu vyústí v potřebu opravy, ztrátu a/nebo odstranění zařízení a/nebo dat, a/nebo k jiným nákladům na straně uživatele, za tyto náklady poskytovatel neodpovídá; webové stránky Jobeeto a jejich obsah jsou poskytovány na principu "jak stojí a leží" bez záruk jakéhokoli druhu;
  8. webové stránky Jobeeto mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran; za jejichž obsah nenese poskytovatel žádnou odpovědnost; pokud se uživatel rozhodne vstoupit na webové stránky třetích stran, činí tak na vlastní nebezpečí;
  9. pokud uživatel nebo partner v rámci webových stránek Jobeeto jakkoli užil, užívá a/nebo bude užívat a/nebo nakládal, nakládá a/nebo bude nakládat s jakýmkoli grafickým znázornění, logem, fotografií, hudbou, videem, textem či jakýmkoli jiným výsledkem duševní činnosti a/nebo předmětem práv duševního vlastnictví (dále jen „výsledek duševní činnosti“), prohlašuje, že je k takovému užití a/nebo nakládání oprávněn, zejména že je oprávněn výsledek duševní činnosti zveřejnit, zpřístupnit a/nebo zobrazit, případně z něj citovat, čerpat a/nebo na něj odkazovat, a že jeho zveřejněním, zpřístupněním a/nebo zobrazením, případně citováním, čerpáním a/nebo odkazováním na něj nejsou jakkoli dotčena, ohrožena a/nebo porušena jakákoli práva třetích osob; v případě, že vůči poskytovateli budou vzneseny jakékoli nároky plynoucí z porušení práv k výsledkům duševní činnosti, souhlasí uživatel nebo partner s tím, že tyto nároky zcela uspokojí a v plné výši poskytovatele odškodní;
  10. přístup k účtu uživatele i účtu partnera je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem; uživatel a partner jsou povinni chránit jeho jedinečné přihlašovací jméno a heslo před zneužitím; poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího jména a/nebo hesla, a/nebo za jakoukoli případnou přímou a/nebo nepřímou škodu a/nebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití;
  11. pokud nebude mezi poskytovatelem a partnerem nebo uživatelem výslovně písemně ujednáno jinak, vzdává se tímto partner v souladu s ustanovením § 2896 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, práva na náhradu jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody způsobené: (i) provozováním a/nebo v souvislosti s provozováním webových stránek Jobeeto a/nebo poskytováním služeb Jobeeto (včetně náhrady jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku situací, událostí a/nebo úkonů, v případě kterých poskytovatel svou odpovědnost vyloučil dle předchozích odstavců tohoto článku podmínek).

Článek III

Porušení povinností a zrušení účtu

Za porušení povinností uživatele je považováno nedodržení popsaných pravidel, k jejichž dodržování se zavázal vytvořením registrace. Dále pak je porušením povinností uživatele, pokud se bude chovat způsobem popsaným v odst.2.

 1. Porušení svých povinností se uživatel dopustí tehdy pokud:
  1. bude využívat Jobeeto a/nebo jeho služby k:
   1. hromadnému rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, pokud takové rozesílání není předmětem služeb Jobeeto poskytovaných potenciálním zaměstnavatelům;
   2. rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace o produktech a/nebo službách potenciálním zaměstnavatelům, uživatelům, a/nebo jakékoli třetí osobě, pokud takové rozesílání není předmětem služeb poskytovaných zaměstnavatelům; a/nebo
   3. rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace, jejichž zveřejnění a/nebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito OP, etickými normami a/nebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno poskytovatele či jiných fyzických a/nebo právnických osob;
  2. bude jednat v rozporu s právním řádem České republiky, těmito OP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy, a/nebo jeho jednáním (a/nebo opomenutím) může být podle důvodného názoru poskytovatele poškozeno dobré jméno Jobeeto a/nebo jiných právnických či fyzických osob a/nebo snížena či ohrožena úroveň kvality poskytovaných služeb;
  3. v rozporu s právním řádem České republiky, těmito OP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy předává, bude zveřejňovat, šířit, ukládat a/nebo ničit webové stránky Jobeeto (a/nebo jejich části) a/nebo jejich obsah (a/nebo jeho části);
  4. bude provádět činnosti, které nepřiměřeně a/nebo neúměrně zatěžují infrastrukturu Jobeeto;
  5. bude používat jiná zařízení k navigaci nebo prohlížení Jobeeto (a/nebo jeho částí) než zpravidla dostupné webové prohlížeče a/nebo jiné schválené nástroje poskytovatelem;
  6. na webových stránkách Jobeeto bude používat jakékoli způsoby shromažďování dat vyhledáváním, roboty nebo obdobnými způsoby a/nebo dolovacími metodami;
  7. bude narušovat a/nebo se pokusí narušit bezpečnost webových stránek Jobeeto (a/nebo jejich částí) včetně pokusu o zkoumání, snímání nebo testování zranitelnosti systému a/nebo sítě a/nebo porušení bezpečnostních či autorizačních opatření bez řádného oprávnění;
  8. na webových stránkách Jobeeto bude falšovat záhlaví paketu TCP/IP či jakékoli části informací v záhlaví jakéhokoli e-mailu a/nebo příspěvku v rámci diskusní skupiny a/nebo chatu;
  9. bude provádět zpětnou analýzu a/nebo dekompilovat webové stránky Jobeeto (a/nebo jejich části);
  10. bude shromažďovat, kopírovat a/nebo reprodukovat webové stránky Jobeeto (a/nebo jejich části) a/nebo informace z nich dostupné, a to včetně informací již neaktuálních, deaktivovaných a/nebo smazaných;
  11. předá kontaktní údaje a/nebo životopisy uživatelů a/nebo jejich jednotlivé části jakékoli třetí osobě (včetně ostatních uživatelů Jobeeto);
  12. bude se pokoušet zasahovat do: (i) služeb jakémukoliv uživateli; a/nebo (ii) sítě, včetně, nikoli však výlučně, předávání virů na webové stránky Jobeeto (a/nebo jejich jakoukoli část), přetěžování, „flooding“ (zaplavení), "spamming", „mailbombing“ (zahlcení daty) nebo „crashing“ (zhroucení); a/nebo
  13. bude jakkoli podporovat a/nebo zpřístupňovat neoprávněné kopie a/nebo napodobeniny jakéhokoli výsledku duševní činnosti třetí osoby, zejména, nikoli však výlučně, jakkoli budete podporovat a/nebo zpřístupňovat: (i) pirátské kopie počítačových programů a/nebo odkazy na ně; (ii) informace o programech, internetových stránkách a/nebo aplikacích obcházejících ochranu proti kopírování a/nebo padělání a/nebo jakékoli jiné zabezpečení; a/nebo (iii) pirátské kopie hudby a/nebo jakýchkoli jiných medií a/nebo odkazy na ně.

 1. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo zrušit uživatelský Účet (včetně smazání veškerých uživatelských informací) v případě, že tento vznikl na základě neoprávněné registrace, tj. zejména, nikoli však výlučně, na základě registrace smyšlené fyzické osoby, a/nebo registrace pod jménem jiné fyzické osoby.

 1. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo omezit přístup a používání služeb Jobeeto podle vlastního uvážení; dále si vyhrazuje právo omezit, pozastavit nebo ukončit účet uživatele, pokud nabude důvodného přesvědčení, že z jeho strany dochází k porušování těchto podmínek, závazných právních předpisů nebo pokud dochází k neoprávněnému používání služby v rozporu s tím, jak je definováno v těchto podmínkách.

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo používat různé metody k detekci a blokování jakékoli podvodné nebo neobvyklé činnosti a ke kontrole účtů, aby se zabránilo zneužívání našich služeb Jobeeto. Používá-li uživatel w Jobeeto, souhlasí s tím, že bude poskytovatel prosazovat tato pravidla a bude se pokoušet zabránit podvodné nebo neobvyklé činnosti, která může mít za následek dočasné nebo trvalé pozastavení nebo ukončení účtu uživatele nebo použití určitých funkcí webu Jobeeto na základě domnělého podezření. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé takovým pozastavením nebo ukončení uživatelského účtu, včetně jakýchkoliv následků. Uživatel se poskytnutím souhlasu s těmito podmínkami výslovně zříká nároku na náhradu jakýchkoliv škod vzniklým využíváním služeb Jobeeto, jejich omezením, pozastavením či zrušením uživatelského účtu.

Článek IV

Duševní vlastnictví a ochrana osobních údajů

 1. Uživatel bere na vědomí, že Fakulta podnikohospodářská VŠE a její smluvní partner vlastní všechna autorská práva, tituly a zájem na Jobeeto a všechna vlastnická práva s nimi spojená. Fakulta podnikohospodářská VŠE a její smluvní partner si vyhrazují také všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena.

 1. Uživatel dále souhlasí a potvrzuje, že na materiálech zpřístupněných prostřednictvím Jobeeto nebude upravovat žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách, žádná patentová označení ani jiné známky vlastnictví. Jakékoli neautorizované použití materiálů nebo jejich částí, jakékoli odvozené použití webových stránek Jobeeto nebo materiálů na nich uvedených a jakékoliv použití nástrojů pro získávání dat, robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a extrakci dat z Jobeeto je přísně zakázáno.

 1. Zaškrtnutím políčka při registraci účtu uživatel potvrzuje, že se kromě těchto podmínek seznámil i s prohlášením o ochraně osobních údajů. Prohlášení je dostupné na adrese: jobeeto.cz/ochrana-udaju.

Článek V

Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem, které vznikají při poskytování a využívání služeb Jobeeto, a další vztahy z toho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, těmito podmínkami, dalšími souvisejícími ujednáními a zvyklostmi, platnými a používanými v České republice.

 1. Jakékoli spory, které vzniknou mezi poskytovatelem a uživatelem v souvislosti s užíváním webových stránek Jobeeto a/nebo poskytováním služeb se obě strany zavazují řešit přednostně vzájemnou dohodou. Až v případě, že se nepodaří do jednoho (1) měsíce od zaslání první (1.) komunikace ve věci vzájemného sporu dosáhnout v předmětu sporu dohody, je poskytovatel, stejně jako uživatel, oprávněn obrátit se na věcně a místně příslušný soud.

 1. V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo shledáno soudem neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto podmínek.

 1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19. 10. 2021.

Fakulta podnikohospodářská

Vysoké školy ekonomické v Praze