Obecné podmínky užívání portálu Jobeeto pro zaměstnavatele

Článek I

Úvodní ustanovení

 1. Pro účely těchto Obecných podmínek se rozumí:
  1. poskytovatelem Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 - Žižkov, IČO: 61384399, DIČ: CZ61384399, dále jen “VŠE”;
  2. objednatelem osoba, která vyplní Registraci zaměstnavatele na www.jobeeto.cz a potvrdí souhlas s těmito Obecnými podmínkami;
  3. registrací zaměstnavatele registrační formulář pro zaměstnavatele na webových stránkách www.jobeeto.cz;
  4. portál Jobeeto je kariérní portál Vysoké školy ekonomická v Praze pro studenty a absovlenty VŠE a zaměstnavatele dostupný na www.jobeeto.cz;
  5. správcem online databáze Vysoká škola ekonomická v Praze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
  6. příležitostí nabídka zaměstnání, stáže, praxe, trainee nebo graduate programu, vzdělávací nebo jiné profesní události a nebo zveřejnění kariérního obsahového příspěvku;
  7. administrátorem Jobeeto je Vysoká škola ekonomická v Praze;
  8. aktivací profilu schválení registračního formuláře vyplněného objednavatelem administrátorem.

 1. Tyto Obecné podmínky stanovují smluvní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem.

 1. Předmětem smluvního vztahu dle těchto Obecných podmínek je poskytnutí přístupu do Jobeeto a zabezpečení s tím spojených služeb (služby dále popsány v článku III. Obecných podmínek). Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli přístup do portálu Jobeeto a s tím spojených služeb a objednatel se zavazuje tento přístup užít v souladu s těmito Obecnými podmínkami a za jeho užití řádně a včas zaplatit sjednanou cenu.

 1. Účelem smluvního vztahu je zprostředkování pracovních příležitostí objednatele studentům a absolventům poskytovatele, jeho prezentace jako zaměstnavatele a propojení objednatele se studenty a absolventy.

 1. Objednatel je povinen se před započetím využívání portálu Jobeeto zaregistrovat v internetovém rozhraní. Úplná registrace je podmínkou řádného používání portálu.

 1. Objednatel je povinen při registraci uvést pravdivé údaje o své osobě i o společnosti (právnické osobě), kterou do platformy registruje. VŠE si vyhrazuje právo tyto informace ověřit.

 1. Objednatel má možnost ve svém účtu vytvořit další přístupy, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Další přístup lze vytvořit výhradně pro odpovědnou osobu, doložitelně určenou Objednatelem.

 1. Objednatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím Služby pouze pravdivé a nezkreslené informace, které jsou v souladu s právním řádem České republiky a které nezpůsobí újmu třetím osobám ani společnosti VŠE a jejích partnerů, které nejsou za žádných okolností diskriminační, a které nejsou v rozporu s dobrými mravy a etikou.

 1. Objednatel se zavazuje prezentovat pouze takové informace, které lze považovat za relevantní ve vztahu k zaměření studia studentů a absolventů, tedy informace prezentující nabídku stáží či pracovních příležitostí svým obsahem korespondujících s oborem studia studentů nebo absolventů.

 1. Za obsah prezentovaných informací je odpovědná osoba, která tyto informace prostřednictvím portálu prezentovala.

 1. Poskytovatel má právo zamezit dostupnými technickými či právními prostředky užívání portálu Objednatelem, který porušil ujednání těchto Podmínek a vyvodit z takového jednání následné právní kroky.

 1. V případě porušení podmínky v odst. 8 a 9 je poskytovatel oprávněn obsah prezentace ihned odstranit a zastavit objednateli poskytování služby bez nároku na snížení ceny či vrácení uhrazené platby za poskytovanou službu. Objednatel se souhlasem s těmito Obecnými podmínkami zříká náhrady jakýchkoliv škod vzniklých dočasným nebo trvalým pozastavením poskytovaných služeb ze strany poskytovatele.
 

Článek II

Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká dnem schválení vyplněného registračního formuláře zaměstnavatele na webových stránkách www.jobeeto.cz administrátorem.

 1. Odesláním registračního formuláře vyjadřuje objednatel rovněž souhlas s těmito Obecnými podmínkami, se kterými se může seznámit na stránkách www.jobeeto.cz/podminky-pouzivani-firmy.

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo smluvní vztah vypovědět v případě porušování těchto Obecných podmínek objednatelem, a to písemným oznámením adresovaným objednateli.

 1.  Ukončení poskytování služeb dle článku I odst. 12 je možné z důvodů uvedených Obecnými podmínkami lze i za situace platného smluvního vztahu, pokud objednatel jedná v rozporu s Obecnými podmínkami.

 1. Objednatel souhlasem s těmito Obecnými podmínkami vyjadřuje skutečnost, že z jiných důvodů než z důvodu technického výpadku služby na dobu delší, než je sjednáno těmito Obecnými podmínkami, mu nevzniká nárok na poskytnutí slevy či snížení ceny za poskytovanou službu. Zároveň objednatel jasně uznává, že mu v souvislosti s poskytovanou službou nemůže vzniknout jakákoliv škoda. Přesto se pro tento případ objednatel jednoznačně zříká jakéhokoliv nároku na možnost kompenzace přímo či nepřímo vzniklé škody v souvislosti s poskytováním služeb.

Článek III

Poskytované služby

 1. Rozsah poskytovaných služeb se odvíjí od typu partnerství, který si objednatel v portálu Jobeeto zvolí a zaplatí za něj stanovenou cenu.

 1. Poskytovatel poskytne objednateli v závislosti na zvoleném typu partnerství po zvolenou dobu od aktivace profilu následující služby:
  1. firemní profil v portálu Jobeeto;
  2. omezený či neomezený počet aktivních inzerátů pracovních příležitostí současně;
  3. možnost aktivního vyhledávání a kontaktování omezeného počtu uchazečů.

 1. Rozsah poskytovaných služeb může být upraven zvláštní dohodou mezi objednatelem a poskytovatelem.

Článek IV

Nakládání s osobními údaji

 1. Správce online databáze zpřístupní objednateli databázi uchazečů registrovaných do portálu Jobeeto. Objednatel může v tomto případě aktivně oslovit definovaný počet uchazečů skrze portál Jobeeto. Objednatel, který aktivně osloví uchazeče v databázi, se zavazuje nakládat s jeho osobními údaji pouze za účelem nabídky pracovní příležitosti tomuto uchazeči, a to s omezením dle článku I. odst. 8 a 9.

 1. Přístup do online databáze má objednatel na webu www.jobeeto.cz po dobu vymezenou zakoupeným předplatným od aktivace firemního profilu administrátorem, nebo po dobu určenou zvláštní dohodou nebo partnerstvím.

 1. Objednatel je oprávněn nakládat s osobními údaji získanými z online databáze pouze po dobu trvání účelu, pro který je osobní údaj zpracováván anebo pouze po dobu, kdy trvá souhlas s poskytnutím zpracovávání osobních údajů poskytnutý samotným subjektem údajů.

 1. Objednatel není oprávněn poskytnout osobní údaje z online databáze třetí osobě, nakládat s poskytnutými osobními údaji za jiným než sjednaným účelem anebo po dobu delší než sjednanou.

 1. V případě porušení povinností objednatele dle článku IV odstavec 1, 3 a 4 je objednatel povinen uhradit správci online databáze smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemného vyrozumění o porušení povinností objednatele při nakládání s osobními údaji obsaženými v online databázi. Tímto ujednáním o smluvní pokutě nezaniká nárok poskytovatele na náhradu všech škod vzniklých porušením povinností objednatelem.

 1. V ostatním se vztahy spojené s ochranou osobních údajů řídí zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Článek V

Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednatel je povinen užívat přístupu do Jobeeto pouze ke své prezentaci jako zaměstnavatele, k nabízení příležitostí uchazečům registrovaným v portálu Jobeeto, k jejich vyhledání a příp. oslovení opět pouze s nabídkou příležitosti u objednatele.

 1. Objednatel není oprávněn užívat přístup do Jobeeto za jiným než sjednaným účelem, zejména není oprávněn zasílat reklamní sdělení, nabízet produkty a služby, které míří na registrované uživatele v databázi Jobeeto jako na spotřebitele.

 1. Objednatel je dále povinen v Jobeeto inzerovat pouze nabídky pracovních příležitostí, které jsou vhodné pro studenty a absolventy Vysoké školy ekonomické v Praze, tj. nabídky:
  1. které jsou vhodné požadovanou probíhající nebo ukončenou kvalifikací;
  2. zejména se nejedná o nabídku nekvalifikované brigády, manuální práce, práce vhodné pouze pro absolventy základních nebo středních škol;
  3. urážejícího charakteru, s nemorálním nebo neetickým obsahem.

Článek VI

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli přístup do Jobeeto a zajistit služby dle čl. III těchto Obecných podmínek.

 1. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat údaje a inzerci zadávanou objednatelem do Jobeeto, vyhodnocovat její vhodnost (dle článku V, odst. 3 těchto Obecných podmínek) a nevhodné inzeráty a údaje v profilu objednatele z Jobeeto bez předchozího upozornění smazat.

 1. V případě přerušení provozu Jobeeto z technických důvodů je poskytovatel povinen tento provoz obnovit do 48 hodin od zjištění této skutečnosti. V případě překročení této lhůty je poskytovatel povinen dobu přerušení provozu objednateli kompenzovat časovým prodloužením poskytování služeb v délce trvání tohoto přerušení, nebude-li dohodnuto jinak.

 1. V případě zjištěných softwarových chyb je poskytovatel povinen zjednat nápravu do sedmi (7) pracovních dnů. Pokud tyto chyby neomezují poskytování služeb, není poskytovatel povinen objednateli překročení této lhůty kompenzovat. V opačném případě bude poskytovatel postupovat dle odst. 3.

Článek VII

Cenové a platební podmínky

 1. Objednateli bude poskytnut přístup do Jobeeto po uhrazení sjednané ceny dle platného ceníku.

 1. Objednatel je povinen uhradit cenu za služby podle zvoleného rozsahu (čl III, odst. 1) na základě daňového dokladu vystaveného VŠE, který má splatnost 14 dní od data objednání.

 1. Objednání služby může být realizováno rovněž emailovou objednávkou na základě dohody objednatele a poskytovatele. V tomto případě poskytovatel bez zbytečného odkladu vystaví na celkovou částku daňový doklad se splatností 14 dnů. Daňový doklad musí být objednatelem uhrazen ve lhůtě splatnosti. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum vystavení daňového dokladu.

 1. V případě nezaplacení plné ceny do data splatnosti uvedeného na vystaveném daňovém dokladu je poskytovatel oprávněn od smluvního vztahu odstoupit a objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25% sjednané ceny.

 1. Za každý den prodlení s platbou po datu splatnosti uvedeném na vystaveném daňovém dokladu se objednatel zavazuje poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výšce 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení v případě, kdy poskytovatel od smluvního vztahu neodstoupí.

 1. Objednatel a poskytovatel mohou sjednat jiné datum splatnosti daňového dokladu.

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo podmínit započetí poskytování platformy Jobeeto  uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.

Článek VIII

Bezpečnost informací

 1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které vyplývají z podstaty využívání protálu Jobeeto. Za důvěrné informace se považují takové informace a údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, dále veškerá data, dokumentace, texty, počítačová i tištěná média, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně při sjednávání a/nebo využívání portálu Jobeeto.

 1. Poskytovatel se výslovně zavazuje, že za důvěrné informace považuje také veškeré informace o objednateli

 1. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li kterákoli smluvní strana zavázána důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.

 1. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení smluvního vztahu, ukončení využívání portálu Jobeeto nebo konce účinnosti smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem.

 1. V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále „GDPR“) poskytovatel prohlašuje, že se ve vztahu k osobním údajům objednatele nachází v roli správce osobních údajů. Poskytovatel se v této souvislosti zavazuje k:
  1. zajištění informování subjektů údajů v souladu s články 12 – 22 nařízení GDPR;
  2. zavedení vhodných technických a organizačních opatření k doložení souladu prováděného zpracování osobních údajů s nařízením GDPR;
  3. zajištění přiměřené ochrany před jakoukoli ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním osobních údajů.

Článek IX

Ochrana duševního vlastnictví

 1. Veškerý obsah portálu Jobeeto, systém a další související náležitosti, jako jsou nástroje, funkce, testové otázky, texty, grafika, videa, obrázky, loga, ikony, internetová prezentace a veškeré další související objekty hmotného i nehmotného charakteru jsou majetkem VŠE. Jsou chráněny v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.

 1. Objednatel nesmí využívat portál Jobeeto jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby objednatel používal portál Jobeeto nebo jeho část formou šíření a kopírování či dalšího technického zpracování bez prokazatelného souhlasu poskytovatele.

 1. Neoprávněné použití obsahu portálu Jobeeto představuje porušení těchto práv a souvisejících platných právních předpisů.

Článek X

Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi smluvními stranami, jež nejsou upraveny Obecnými podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Objednatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté poskytovatelem u odpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou. V opačném případě jeho právo zaniká.

 1. V případě porušení některého z ustanovení těchto Obecných podmínek objednatelem poskytovatel vyzve objednatele ke zjednání nápravy, nestanoví-li tyto Obecné podmínky jinak. Pokud objednatel nápravu nezjedná do dvou (2) pracovních dnů, je poskytovatel oprávněn vyloučit objednatele z poskytování služeb Jobeeto. V takovém případě nevzniká objednateli žádný nárok na náhradu případných škod a na vrácení uhrazené ceny.

 1. V případě porušení některého z ustanovení těchto Obecných podmínek poskytovatelem, objednatel vyzve poskytovatele ke zjednání nápravy. Pokud poskytovatel nápravu bez zbytečného odkladu nezjedná, je objednatel oprávněn smluvní vztah vypovědět. V takovém případě vzniká objednateli nárok na vrácení poměrné části uhrazené ceny za nevyužité služby. Objednatel se však výslovně vzdává náhrady jakýchkoliv škod přímo či nepřímo vzniklých v souvislosti s porušením Obecných podmínek poskytovatelem.

 1. Objednatel nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo na slevu z ceny v případě, kdy nevyužije objednané služby z důvodu technických překážek na jeho straně a/nebo nečinností registrovaných studentů/absolventů.